O Bractwie

Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia NMP przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie

Jest najstarszym bractwem kościelnym na Mazowszu o ponad pięćsetletniej historii. Od wieków swoją działalność prowadzi przy Archikatedrze Warszawskiej, gdzie otrzymała kaplicę zamykającą prawą nawę katedry, zwaną Kaplicą Literacką, w której znajdują się relikwie św. Zygmunta Felińskiego. W roku 1673 papież Klemens X nadał konfraterni tytuł i przywileje arcybractwa. Najstarszy znany statut konfraternia otrzymała od króla Jana III Sobieskiego w 1676 roku. Na przestrzeni dziejów do bractwa należeli królowie, dostojnicy kościelni i świeccy.

W XVI w. bractwo prowadziło szkołę elementarną, a w wieku XVIII nasz konfrater św. Klemens Hofbauer założył szkołę dla biednych dzieci różnej  arodowości i wyznań oraz szkołę dla dziewcząt. Obecnie działalność Archikonfraterni skupia się szczególnie na pogłębianiu formacji duchowej, szerzeniu kultu maryjnego i wspieraniu organizacji charytatywnych. Prowadzona jest także działalność wydawnicza. Bracia aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła zgodnie z zawołaniem – Sentire cum Ecclesia.

Poza stolicą istnieją dwa Domy bractwa: w Bydgoszczy i Mysłowicach.

Więcej informacji