Biuletyn

ZESZYTY STUDIUM SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA ARCHIKONFRATERNIA LITERACKA
(1983-1989)

Zawartość numerów

Nr 1(1983)
Słowo wstępne
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, Początki i dorobek średniowiecza w Europie
Prof. dr hab. Brygida Kurbis, Refleksje nad Polską kulturą średniowieczną
Prof. dr hab. Mieczysław Nieduszyński, Rozwój myśli ekonomicznej
Doc. Andrzej Paczkowski, Miejsce Polski w Europie XX wieku

Nr 1 (1985) Dom w Bydgoszczy
Ks. Romuald Biniak, Trzeci Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy
Prof. dr Zygmunt Ziembiński, Dwa nurty etyki
Prof. dr Tadeusz Łepkowski, Polska i Polacy: jacy byliśmy i jacy jesteśmy
Doc. Tadeusz Jasudowicz, Historyczna misja Narodu Polskiego
Dr Grzegorz Kaczmarek, Twórcy i obrońcy polskości na Pomorzu: Julian Walenty Prejs

Nr 2 (1983)
Prof. Anna Świderkówna, Narodziny chrześcijaństwa a świat pogański
Prof. Aleksander Gieysztor, Wejście Polski w krąg kultury zachodniej
Doc. Alina Sucheni-Grabowska, Polskie tradycje demokratyczne epoki Odrodzenia
Doc. Jerzy Skowronek, Powstanie Styczniowe – geneza i mechanizmy

Nr 3 (1983)
Doc. Jacek Salij OP, O odwadze cywilnej
Doc. Jerzy Łojek, Szansa Konstytucji 3 Maja
Prof. Zbigniew T. Wierzbicki, O braku równowagi społecznej do braku równowagi ekologicznej
Prof. Włodzimierz W. Bojarski, Ku pojednaniu wyznaniowemu i narodowościowemu

Nr 4 (1984)
Prof. Mieczysław Nieduszyński, Załamanie gospodarki polskiej i kierunki odnowy
Prof. Marian Marek Drozdowski, Narodziny II Rzeczypospolitej
Prof. Jerzy Śliziński, Śladami Jana III Sobieskiego oraz Odsieczy Wiedeńskiej
Doc. Jan Tyszka, Przymus społeczny

Nr 5 (1984)
Prof. Stefan Świeżawski, Kultura a filozofia
Prof. Mieczysław Nieduszyński, Trzecia droga wzrostu gospodarczego (próba syntezy)
Prof. Włodzimierz Bojarski, Polski kryzys – uwarunkowania strukturalne
Prof. Jerzy Skowronek, Duchowieństwo w polskim ruchu narodowym XIX wieku
Prof. Mieczysław Nieduszyński, O liście J. Dobraczyńskiego

Nr 6 (1984)
Prof. Zbigniew Wójcik, Tradycje Odsieczy Wiedeńskiej
Prof. Ferdynand St. Pasternak ZP, Apolityczność Kościoła
Prof. Zbigniew Wójcik, Józefa Piłsudskiego droga do niepodległości (w 70-tą rocznicę czynu legionowego)
Prof. Marian Marek Drozdowski, O Eugeniuszu Kwiatkowskim (1888-1974)

Nr 7 (1985)
Ks. prof. Józef Tischner, Wezwani do wolności
Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Rozwój katolickiej myśli ekonomicznej
Prof. Marian Marek Drozdowski, Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty Powstania Warszawskiego
Doc. Andrzej Przygocki, Rozwój techniki a etyka

Nr 8 (1985)
Prof. Zbigniew T. Wierzbicki, Dyktatury (zarys socjologiczno-historyczny)
Dr Wiesław Jan Wysocki, O Witoldzie Pileckim (1901-1948)
Prof. Jerzy Łojek, Utrata nadziei: ku Powstaniu Listopadowemu
Dr Robert Toporkiewicz, O przyczynach dezintegracji rodziny

Nr 9 (1986)
Tadeusz M. Grabowski, W dwudziestą rocznicę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich
Bp Tadeusz Wojtkowski, Początki kultu Matki Boskiej w Polsce
Prof. Włodzimierz Bojarski, Drogi przezwyciężenia polskiego kryzysu społeczno-gospodarczego
Prof. Jerzy Skowronek, Refleksje o polskim życiu religijnym w pierwszej połowie XIX wieku
Stefan Melak, W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego
Prof. dr Andrzej Stelmachowski, Problemy prawne rolnictwa indywidualnego

Nr 10 (1986) Dom w Milanówku
Słowo wstępne
Prof. Aleksander Gieysztor, Zamek Królewski w Warszawie wczoraj i dziś
Dr Wojciech Fijałkowski, Królewski Wilanów
Doc. Maria Krzysztof Byrski, Księgi Indyjskiej Codzienności
Prof. Jerzy Śliziński, Tadeusz Kościuszko w Literaturze Stanów Zjednoczonych

Nr 11 (1986)
Pielgrzymka Duszpasterstwa Żołnierzy Polski Walczącej do Rzymu
Słowa bp. Tadeusza Zawistowskiego wygłoszone na Monte Cassino w chwili rozpoczęcia Mszy św. w dniu 18 marca 1986 r.
o. Adam Studziński OP, Obszerne wyjątki z kazania na Monte Cassino
Tadeusz Łepkowski, Anatomia polskich powstań narodowych
Andrzej Ajnenkiel, Samorząd w Polsce
Andrzej Paczkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1947)
Andrzej Zahorski, Przyczyny upadku państwa polskiego
Marian Marek Drozdowski, Reformy i myśl państwowa Władysława Grabskiego
Magda Leja, Polemika

Nr 12 (1986)
Andrzej Białecki, Problemy nauki społecznej Kościoła (wybór tekstów)
Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Katolicka koncepcja gospodarcza
Dr Lech Kolego, Richard Wagner a Powstanie Listopadowe (1830-1931) w Polsce
Prof. dr Jerzy Ślisiński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy
Prof. dr Roman Taborski, Z tradycji polsko-wiedeńskich kontaktów kulturalnych
Dr Helena Kapeluś, Elementy chrześcijańskie w dawnych tekstach magicznych (polskie zamawiania)
Prof. dr Jerzy Śliziński, Serce Fryderyka Chopina w Milanówku
Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Polemika

Nr 13 (1987)
Marian Piotr Romaniuk, Stefan Kardynał Wyszyński w okresie Powstania Warszawskiego
Prof. dr Stefan Kieniewicz, Romuald Traugutt
Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Wojciech Korfanty – przywódca Ludu Śląskiego
Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Refleksje na temat Powstania w Getcie Warszawskim
Inż. Witold Nieduszyński, Stabilność i trwałość gospodarki rolnej
Stefan Melak, Gwiazda Wytrwałości

Nr 14 (1988)
Prof. dr M. Marek Drozdowski, Kościół katolicki w Polsce w czasie wrześniowo-październikowej kampanii wojennej 1939 r.
Prof. dr Tomasz Strzembosz, Refleksje o polskim podziemiu 1939-1945. Struktura i granice
Red. Andrzej Friszke, Wizje III Rzeczypospolitej w myśli politycznej Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945
Prof. dr Marek Drozdowski, Gen. Leopold Okulicki – przyczynek do biografii

Nr 15 (1988)
Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Problemy polskiej gospodarki planowej
Listy otwarte do Przewodniczącego Rady Państwa
List Archikonfraterni Literackiej w Warszawie
List Domu AKL w Łodzi
List Domu AKL w Bydgoszczy
List Domu AKL w Mysłowicach
Marian P. Romaniuk, Moje życie dopiero się zaczyna. Wywiad z Bogusławem Ustaborowiczem, powstańcem warszawskim i działaczem polonijnym w Chicago
Anton Lenkiewicz, Konfederacja Barska po 220 latach

Nr 16 (1989)
Bp Ignacy Tokarczuk, Stanowisko Kościoła wobec państwa
Prof. dr Włodzimierz Bojarski, Tysiąclecie chrześcijaństwa braci Rusinów i Polaków

Nr 17 (1989)
Prof. Zbigniew Wierzbicki, Między kryzysem a katastrofą ekologiczną
Wstępne refleksje
Żywność a zdrowie
Zachorowalność a stan środowiska
Woda cenniejsza (wkrótce) niż złoto
Czyste powietrze – konieczny (choć nie wystarczający) warunek przetrwania
Zapomniany czynnik biosfery: gleba
Spektakularna („nareszcie”) klęska
Lasy – producent tlenu i gwarant rozwoju naszej cywilizacji
Współczesne Arki Noego
Morze, nasze morze, Ciebie wiernie będziem strzec
Casus Pieniny-Czorsztyn-Niedzica czyli jak niszczyć kulturę narodową
Casus Górnego Śląska czyli nie zabijaj
Casus Starej Miłosnej czyli Polska nierządem leży
Na tle innych krajów
Przyczyny dewastacji środowiska przyrodniczego
O konsekwencjach nierównowagi społecznej i jej mechanizmie
Budzenie się sumienia ekologicznego i narastanie woli oporu

 

ZESZYTY SPECJALNE STUIDUM NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA

Mieczysław Nieduszyński, Trzecia droga wzrostu gospodarczego (marzec 1984)
Założenie
Równowaga dynamiczna
Usprawnienie aparatu produkcyjnego
Katolicki typ własności kapitału
Organizacja pracy
Motywy działania
Trójsektorowy ustrój gospodarczy
Solidarna współpraca
Ochrona godności ludzkiej
Połączenie pracy z własnością kapitału
Obowiązek pracy
Prawo do pracy
Prawo produkcyjności krańcowej
Wynagrodzenie pracy ludzkiej
Rynek i ceny równowagi
Granice ingerencji państwa
Znaczenie gospodarki rolnej
Sprawiedliwa wymiana międzynarodowa
Ochrona środowiska naturalnego
Równowaga między moralnością i ekonomią

Powstanie Warszawskie (październik 1984)
Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Słowo wstępne
Doc. dr Tomasz Strzembosz, Refleksje o Powstaniu Warszawskim
Prof. dr Marian Marek Drozdowski, Wizja III Rzeczypospolitej
Zapomniane wartości Powstania Warszawskiego
Odezwa Rady Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i Narodów sprzymierzonych
Testament Polski Podziemnej
Stefan Melak, W 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Józef Piłsudski (maj 1985)
Wprowadzenie
Słowo wstępne
Prof. dr Zbigniew Wójcik, Józef Piłsudski (1867-1935) Zarys życia i działalności
Prof. dr Jerzy Łojek, Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego
Fragmenty pism Józefa Piłsudskiego wybrane i przygotowane do druku przez prof. dr Mariana Marka Drozdowskiego

Odzyskiwanie Ojczyzny (grudzień 1985)
Wprowadzenie
Ks. prof. Józef Tischner, Odzyskiwanie Ojczyzny
Prof. Mieczysław Nieduszyński, Katolicki model gospodarczy
Prof. Marian Marek Drozdowski, Chrześcijański Ruch Zawodowy w Polsce do 1939 r.
Doc. Tadeusz Jasudowicz, „Człowiek-Naród-Państwo” w nauczaniu społecznym Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Tomasz Strzembosz, Kilka refleksji o Armii Krajowej (maj 1986)
Wprowadzenie
Legalizm SZP/ZWZ/AK
Selekcja pozytywna
Armia obywatelska
Armia Krajowa jako środowisko wychowawcze

Mieczysław Nieduszyński, Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę (bez daty i miejsca wydania)
Mieczysław Nieduszyński, Idea wolności gospodarczej (bez daty i miejsca wydania)
Prof. Innocenty J. W. Bocheński, Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego
Prof. dr Mieczysław Nieduszyński, Wolność gospodarcza

Stefan Melak, Katyń (1988)
Przed zbrodnią katyńską
Historia odkrycia grobów w Lesie Katyńskim
Milczenie
Zbrodnia katyńska
Dokumenty
Wybrane wypisy Księgi Pamiątkowej Pomnika Katyńskiego
Przed zbrodnią katyńską
Tajny protokół dodatkowy
Układ o granicach przyjaźni
Protokół poufny
Tajny protokół dodatkowy 1
Tajny protokół dodatkowy 2
Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach w Warszawie
Literatura pomocnicza

ODDZIELNA PUBLIKACJA
Kard. August Hlond, O chrześcijańskie zasady życia państwowego. List pasterski. Warszawa-Katowice 1947. Wydanie cimeliowane